Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Uw gegevens niet aan derden worden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.
 • We op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van patiënt-/cliëntgegevens.

De zorgverlening is geregeld via de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst, de WGBO. In deze wet wordt de relatie tussen patiënt en hulpverlener geregeld. Op het moment dat de patiënt hulp van de zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst.

Persoonsgegevens en contactgegevens van ouders/verzorgers worden verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 1. Het bijhouden van een patientendossier
 2. Administratieve doeleinden ( boekhouding, declaraties naar zorgverzekeraars)
 3. Kwaliteitsonderzoek mits u hiervoor van tevoren toestemming heeft verleend.

Patientendossier:

In de WGBO is vastgelegd dat de zorgverlener de plicht heeft een apart dossier van elke patiënt bij te houden met als doel optimale hulpverlening. Ook van uw zoon of dochter wordt een dossier aangemaakt en bijgehouden. Hiertoe maken wij gebruik van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van Abakus. De ontwikkelde programmatuur wordt door WinBase via internetverbinding als Cloud applicatie (SaaS) tegen betaling door Abakus beschikbaar gesteld en door hen ondersteund. Hiertoe is een verwerkersovereenkomst afgesloten, welke in te zien is op de website van Abakus, www.abakus.nl.

De behandelend therapeut voert de gegevens in het dossier in en heeft als enige inzage in het dossier. De wettelijke bewaarplicht van het dossier is 15 jaar, waarna het vernietigd zal worden. Bij beëindiging van het contract met Abakus worden de dossiers bij Abakus vernietigd. De behandelend therapeut dient de dossiergegevens te bewaren tot het einde van de bewaarplicht.

Boekhouding en declaraties:

De persoonsgegevens worden ingevoerd in de boekhouding, in ons geval is dit Intramed. De declaraties worden vanuit de boekhouding via Vecozo verzonden naar de zorgverzekeraars. Met beiden is een verwerkersovereenkomst afgesloten, welke de privacy waarborgt. U kunt deze inzien op de betreffende websites: www.intramed.nl en www.vecozo.nl. Bij afloop van de overeenkomst met Intramed draagt Intramed B.V. naar gelang de keuze van de praktijk zorg voor het op een beveiligde wijze terugbezorgen aan de praktijk of het wissen van alle persoonsgegevens. Intramed verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

Kwaliteitsonderzoek:

Aan het eind van een behandelserie wordt u gevraagd of u medewerking wilt verlenen aan een onderzoek naar onze kwaliteit van handelen. Voor het uitzetten en verwerken hiervan is een contract met Qualizorg B.V. afgesloten. Het kwaliteitsonderzoek is een verplicht onderdeel van onze contracten met de zorgverzekeraars. Uw deelname is anoniem, maar voor het onderzoek worden (anonieme)gegevens van uw kind gebruikt welke in beginsel niet langer dan een jaar worden bewaard nadat het onderzoek is afgerond. Ook met Qualizorg B.V. is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het onderhouden van contact met uw huisarts en verwijzend arts
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Websites van derden 

Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de Privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze Privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Praktijk voor kinderen
Ellen Schakel
Mei 2018