• Samenwerking

SAMENWERKING

Indien uw kind verwezen wordt door een huisarts, jeugdarts of medisch specialist zal er terugkoppeling van informatie plaats vinden naar de verwijzer toe. Dit houdt in dat de verwijzer een verslag krijgt van de bevindingen uit  het kinderfysiotherapeutisch onderzoek en op de hoogte wordt gesteld van de voortgang van de therapie en/of  de resultaten bij beëindiging ervan.

Tussentijds kan er- met toestemming van de ouders- overleg plaats vinden met de verwijzend arts.

Vaak zijn er meerdere behandelaars betrokken rondom het kind, met name wanneer de problematiek complexer is. Hierbij kunt u denken aan medische behandelaars ( revalidatie-artsen, medisch specialisten), paramedische behandelaars ( ergotherapeut, logopedist, podotherapeut, manueel therapeut, osteopaat), psychologen en orthopedagogen. De kinderfysiotherapeut onderhoudt – met toestemming van de ouders-  contacten met andere behandelaars, zodat een goede afstemming van de behandeling rond het kind plaats vindt.

Ook kan de kinderfysiotherapeut indien gewenst contact onderhouden met de leerkracht of intern begeleider van de school van het kind, met name wanneer de hulpvraag ligt op het gebied van schoolse vaardigheden.

Wanneer het kind regelmatig op een kinderdagverblijf is, kan het zinvol zijn om adviezen, uitleg en instructies aan de begeleiders  te geven, zodat het kind ook daar gericht kan worden gestimuleerd in zijn of haar motorische ontwikkeling. Dit betreft meestal de jongere kinderen tussen 0 en 4 jaar.

De praktijk werkt daarnaast samen met de kinderfysiotherapeuten in de regio in het Samenwerkingsverband Kinderfysiotherapie Gooi en Vechtstreek. Doel van het samenwerkingsverband is het waarborgen van de kwaliteit van de kinderfysiotherapie in de regio, het uitwisselen van informatie en het raadplegen van elkaars expertise. U kunt informatie vinden van en over het samenwerkingsverband op onze website: www.kinderfysiotherapiegooienvechtstreek.nl